Stadgar Husby-Långhundra hembygdsförening 

Stadgar Antagna 2006-03-23

§ 1. Ändamål och målsättning 

Husby-Långhundra hembygdsförening är en ideell förening som skall bedriva verksamhet inom Husby-Långhundra socken. Föreningen ska vara ansluten till riksförbund och regionalt hembygdsförbund. Den ska vara politiskt och religiöst obunden.

Uppgiften är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill uppnå detta syfte genom
att befrämja kunskap och känsla för hembygden och dess, ur historisk och kulturell synpunkt, värdefulla lokala traditioner och hantverk,
att aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur, kultur, miljö, fornminnen och vid samhälls- och miljöplanering ta initiativ till och driva frågor som gagnar bygden och dess utveckling,
att dokumentera kulturhistorisk utveckling av intressanta platser, föremål och företeelser (äldre namn och benämningar, bomärken, enskilda öden, skrönor, sägner o dyl.),    
att i samverkan med Husby-Långhundra församling genom Stiftelsen Karlshällstugan ansvara för förvaltning och skötsel av Karlshällsområdet,
att samverka med kommunala och statliga organ, kulturorganisationer och föreningar, och samtidigt vara remissorgan för frågor som berör bygdens utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde,
att i egen regi eller i samverkan med andra föreningar genomföra offentliga arrangemang, studiecirklar och föreläsningar som kan fördjupa och öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

§ 2. Medlemskap och avgifter

Medlemskap i föreningen kan utan särskild ansökan vinnas av envar som ansluter sig till föreningens målsättning och verksamhet och som erlägger den årliga avgift som årsstämman fastställer.

Person som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan på förslag av enskild medlem eller styrelsen kallas till hedersmedlem eller hedersordförande.

§ 3. Organisation

Hembygdsföreningen leds av Föreningsstämma och styrelse. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Verksamheten redovisas per kalenderår, dock löper beslut om val från årsstämma till årsstämma. Föreningens firma tecknas av ordföranden eller gemensamt av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter. 

§ 4. Revision

Föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer valda av årsstämman. Räkenskaperna och övriga handlingar ska vara revisorerna tillhanda senast 31 januari året efter räkenskapsårets utgång. Efter granskning ska revisionsberättelse och övriga handlingar återlämnas till styrelsen senast 1 vecka före årsstämman.

§ 5. Föreningsstämma 

Föreningsstämma hålls enligt beslut av årsstämma eller på kallelse av styrelsen. Årsstämman hålls senast den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelse och /eller revisorer anser det nödvändigt. Då ska noga framgå vilka ärenden som ska behandlas. Kallelse till föreningsstämma eller extra föreningsstämma ska ske senast 15 dagar i förväg genom utskick och/eller annons i lokalpress. Varje närvarande medlem vid stämma äger en (1) röst. Såväl val som övriga ärenden avgörs genom öppen omröstning såvida inte sluten omröstning blir begärd. Vid lika röstetal beträffande personval avgör lottning. Vid lika röstetal i övriga frågor har ordföranden utslagsröst.

Följande ärenden ska förekomma vid årsstämman:
1.     Val av ordförande för stämman
2.     val av sekreterare för stämman
3.     val av två personer som jämte ordförande ska justera årsstämmans protokoll
4.     fastställande av föredragningslista vid årsstämman
5.     fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
6.     styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar avseende senaste räkenskapsåret
7.     revisorernas berättelse för samma tid
8.     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av räkenskapsårets resultat
9.     fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.  val av styrelseledamöter för två år och ersättare för ett år
11.  val av ordförande för ett år, väljs bland styrelseledamöterna
12.  val av två revisorer och ersättare för dessa
13.  val av styrelseledamot och ersättare till Stiftelsen Karlshällstugan
14.  val av ombud till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
15.  ev. val av ombud/representanter i andra föreningar eller organisationer
16.  val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
17.  beslut om styrelsens verksamhetsplan
18.  beslut om årets budget och fastställa avgift för nästföljande år
19.  behandling av ärenden från styrelsen
20.  behandling av motioner, som inlämnats till styrelsen senast 1 mars
21.  behandling av vid stämman väckta frågor

§ 6. Styrelsen

Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av styrelsen som består av sex ordinarie ledamöter (inkl. ordförande) jämte tre ersättare. Mandattiden för ordinarie ledamot är två år räknat från årsstämman och anpassas så att om möjligt hälften står under nyval varje år. Mandattiden för ersättare är ett år. Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter skriftligen begärt detta. Vid sammanträde ska protokoll föras, som justeras av ordföranden jämte en av styrelsen därtill utsedd ledamot. Vid lika röstetal beslutas i enlighet med den mening som företräds av ordförande.

Det åligger styrelsen
att  bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare och kassör vilka tillsammans med ordförande utgör styrelsens arbetsutskott (AU)
att  utfärda teckningsrätt för kassör med uppföljning och erforderlig förnyelse enligt bankbestämmelser
att  inom eller utom styrelsen utse övriga erforderliga funktionärer för uppgifter och arrangemang
att  verkställa fattade beslut, förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden
att  senast 31 januari till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper
att  till årsstämman avge berättelse rörande föreningens verksamhet jämte resultaträkning och balansräkning för det gångna räkenskapsåret
att  utarbeta årsbudget och föreslå årsavgift för nästföljande räkenskapsår
att  yttra sig om frågor som förelagts årsstämman för behandling
att  inför domstol och myndighet företräda föreningen
att  i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjer med stadgarnas § 1
att kalla valberedningens sammankallande till styrelsens sammanträden.

Styrelsen äger rätt att tillfälligt adjungera annan person för specifikt ärende.

§ 7. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsstämmor, varav en är ordinarie årsstämma, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring erfordras två tredjedels (2/3) röstmajoritet.

§ 8. Upplösning

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen fattas vid två på varandra följande ordinarie årsstämmor och ska vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen ska dess tillgång för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

Dessa stadgar är antagna vid extra föreningsstämma i november 2005 och vid ordinarie årsstämma den 23 mars 2006.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.