Stadgar Husby-Långhundra hembygdsförening 

 

Antagna 2020-09-22

§ 1. Ändamål och målsättning

 Husby-Långhundra hembygdsförening är en ideell förening som skall bedriva verksamhet inom Husby-Långhundra socken. Föreningen ska vara ansluten till riksförbund och regionalt hembygdsförbund. Den ska vara politiskt och religiöst obunden.

Uppgiften är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill uppnå detta syfte genom
att befrämja kunskap och känsla för hembygden och dess, ur historisk och kulturell synpunkt       värdefulla lokala traditioner och hantverk,

att aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur, kultur, miljö, fornminnen och vid samhälls- och miljöplanering ta initiativ till och driva frågor som gagnar bygden och dess utveckling,

att dokumentera kulturhistorisk utveckling av intressanta platser, föremål och företeelser (äldre namn och benämningar, bomärken, enskilda öden, skrönor, sägner o dyl.),    

att i samverkan med Husby-Långhundra församling genom Stiftelsen Karlshällstugan ansvara för förvaltning och skötsel av Karlshällsområdet,

att samverka med kommunala och statliga organ, kulturorganisationer och föreningar, och samtidigt vara remissorgan för frågor som berör bygdens utveckling inom föreningens verksamhetsområde,

att i egen regi eller i samverkan med andra föreningar genomföra offentliga arrangemang, studiecirklar och föreläsningar som kan fördjupa och öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

§ 2. Medlemskap och avgifter

Medlemskap i föreningen kan utan särskild ansökan vinnas av envar som ansluter sig till föreningens målsättning och verksamhet och som erlägger den årliga avgift som föreningsstämman fastställer.

Person som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan på förslag av enskild medlem eller styrelsen kallas till hedersmedlem eller hedersordförande.

§ 3. Organisation

Hembygdsföreningen leds av Föreningsstämma och styrelse. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Verksamheten redovisas per kalenderår, dock löper beslut om val från föreningsstämma till föreningsstämma. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

§ 4. Revision 

Föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer valda av föreningsstämman. Räkenskaperna och övriga handlingar ska vara revisorerna tillhanda senast 28 februari året efter räkenskapsårets utgång. Efter granskning ska revisionsberättelse och övriga handlingar

återlämnas till styrelsen senast vid föreningsstämman. Vid anmärkningar skall dessa anmälas till styrelsen 14 dagar innan föreningsstämman. 

§ 5. Föreningsstämma

Föreningsstämma hålls enligt beslut av föreningsstämma eller på kallelse av styrelsen. Föreningsstämman hålls senast den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelse och /eller revisorer anser det nödvändigt. Då ska noga framgå vilka ärenden som ska behandlas. Kallelse till föreningsstämma eller extra föreningsstämma ska ske senast 14 dagar i förväg genom utskick och/eller annons i lokalpress. Varje närvarande medlem vid stämma äger en (1) röst. Såväl val som övriga ärenden avgörs genom öppen omröstning såvida inte sluten omröstning blir begärd. Vid lika röstetal beträffande personval avgör lottning. Vid lika röstetal i övriga frågor har ordföranden utslagsröst.

 

Följande ärenden ska förekomma vid föreningsstämman:

1.     Val av ordförande för stämman

2.     val av sekreterare för stämman

3.     val av två personer som jämte ordförande ska justera föreningsstämmans protokoll

4.     fastställande av föredragningslista vid föreningsstämman

5.     fråga om stämmans stadgeenliga utlysning

6.     styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar avseende senaste räkenskapsåret

7.     revisorernas berättelse för samma tid

8.     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av räkenskapsårets resultat

9.     fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.  val av ordförande för ett år

11.  val av åtta styrelseledamöter utöver ordförande valda växelvis för två år

12.  val av två revisorer och ersättare för dessa

13.  val av styrelseledamot och ersättare till Stiftelsen Karlshällstugan

14.  val av ombud till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

15.  ev. val av ombud/representanter i andra föreningar eller organisationer

16.  val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande

17.  beslut om styrelsens verksamhetsplan

18.  beslut om årets budget och fastställa avgift för nästföljande år

19.  behandling av ärenden från styrelsen

20.  behandling av motioner, som inlämnats till styrelsen senast 1 mars

21.  behandling av vid stämman väckta frågor

Husby-Långhundra Hembygdsförening, stadgar 2020. Sida 3.

§ 6. Styrelsen

Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av styrelsen som består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Mandattiden för ordinarie ledamot är två år räknat från föreningsstämman och anpassas så att om möjligt hälften står under nyval varje år.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ur styrelsen är närvarande.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter skriftligen begärt detta. Vid sammanträde ska protokoll föras, som justeras av ordföranden jämte en av styrelsen därtill utsedd ledamot. Vid lika röstetal beslutas i enlighet med den mening som företräds av ordförande.

Det åligger styrelsen

att  bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare och kassör vilka tillsammans

       med ordförande utgör styrelsens arbetsutskott (AU)

att  utfärda teckningsrätt för kassör med uppföljning och erforderlig förnyelse enligt

       bankbestämmelser

att  inom eller utom styrelsen utse övriga erforderliga funktionärer för uppgifter och

      arrangemang

att  verkställa fattade beslut, förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden

att  senast 28:e februari till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och

       räkenskaper

att  till föreningsstämman avge berättelse rörande föreningens verksamhet jämte

       resultaträkning och balansräkning för det gångna räkenskapsåret

att  utarbeta årsbudget och föreslå årsavgift för nästföljande räkenskapsår

att  yttra sig om frågor som förelagts föreningsstämman för behandling

att  inför domstol och myndighet företräda föreningen

att  i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjer med stadgarnas § 1

att  inbjuda valberedningens sammankallande till styrelsens sammanträden

 Styrelsen äger rätt att tillfälligt adjungera annan person för specifikt ärende.

§ 7. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsstämmor med minst tre månaders mellanrum, varav en är ordinarie föreningsstämma, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring erfordras två tredjedels (2/3) röstmajoritet.

§ 8. Upplösning

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor och ska vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen ska dess tillgång för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet som vill verka i föreningens syfte eller föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

Dessa stadgar är antagna vid extra föreningsstämma 20 november 2019 och vid ordinarie föreningsstämma den 22 september 2020

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.