Stadgar Husby-Långhundra hembygdsförening 

Stadgar Antagna 2020-09-22

§ 1. Ändamål och målsättning
Husby-Långhundra hembygdsförening är en ideell förening som skall bedriva verksamhet
inom Husby-Långhundra socken. Föreningen ska vara ansluten till riksförbund och regionalt
hembygdsförbund. Den ska vara politiskt och religiöst obunden.
Uppgiften är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta
vidare till kommande generationer. Föreningen vill uppnå detta syfte genom
att befrämja kunskap och känsla för hembygden och dess, ur historisk och kulturell synpunkt,
värdefulla lokala traditioner och hantverk,
att aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur, kultur, miljö, fornminnen
och vid samhälls- och miljöplanering ta initiativ till och driva frågor som gagnar bygden och
dess utveckling,
att dokumentera kulturhistorisk utveckling av intressanta platser, föremål och företeelser
(äldre namn och benämningar, bomärken, enskilda öden, skrönor, sägner o dyl.),
att i samverkan med Husby-Långhundra församling genom Stiftelsen Karlshällstugan ansvara
för förvaltning och skötsel av Karlshällsområdet,
att samverka med kommunala och statliga organ, kulturorganisationer och föreningar, och
samtidigt vara remissorgan för frågor som berör bygdens utvecklingen inom föreningens
verksamhetsområde,
att i egen regi eller i samverkan med andra föreningar genomföra offentliga arrangemang,
studiecirklar och föreläsningar som kan fördjupa och öka kunskapen om bygden, dess natur
och historia.
§ 2. Medlemskap och avgifter
Medlemskap i föreningen kan utan särskild ansökan vinnas av envar som ansluter sig till
föreningens målsättning och verksamhet och som erlägger den årliga avgift som årsstämman
fastställer.
Person som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan på förslag av enskild medlem eller
styrelsen kallas till hedersmedlem eller hedersordförande.
§ 3. Organisation
Hembygdsföreningen leds av Föreningsstämma och styrelse. Räkenskapsåret sammanfaller
med kalenderåret. Verksamheten redovisas per kalenderår, dock löper beslut om val från
årsstämma till årsstämma. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.
§ 4. Revision
Föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer valda av årsstämman. Räkenskaperna
och övriga handlingar ska vara revisorerna tillhanda senast 28 februari året efter
räkenskapsårets utgång. Efter granskning ska revisionsberättelse och övriga handlingar
återlämnas till styrelsen senast vid årsstämman. Vid anmärkningar skall dessa anmälas till
styrelsen 14 dagar innan årsmötet.2
Husby-Långhundra Hembygdsförening, stadgar 2019. Sida 2.
§ 5. Föreningsstämma
Föreningsstämma hålls enligt beslut av årsstämma eller på kallelse av styrelsen. Årsstämman
hålls senast den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma ska
hållas när styrelse och /eller revisorer anser det nödvändigt. Då ska noga framgå vilka ärenden
som ska behandlas. Kallelse till föreningsstämma eller extra föreningsstämma ska ske senast
14 dagar i förväg genom utskick och/eller annons i lokalpress. Varje närvarande medlem vid
stämma äger en (1) röst. Såväl val som övriga ärenden avgörs genom öppen omröstning
såvida inte sluten omröstning blir begärd. Vid lika röstetal beträffande personval avgör
lottning. Vid lika röstetal i övriga frågor har ordföranden utslagsröst.
Följande ärenden ska förekomma vid årsstämman:
1. Val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av två personer som jämte ordförande ska justera årsstämmans protokoll
4. fastställande av föredragningslista vid årsstämman
5. fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
6. styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar avseende senaste
räkenskapsåret
7. revisorernas berättelse för samma tid
8. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av räkenskapsårets
resultat
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. val av ordförande för ett år
11. val av styrelseledamöter för två år och ersättare för ett år
12. val av två revisorer och ersättare för dessa
13. val av styrelseledamot och ersättare till Stiftelsen Karlshällstugan
14. val av ombud till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
15. ev. val av ombud/representanter i andra föreningar eller organisationer
16. val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
17. beslut om styrelsens verksamhetsplan
18. beslut om årets budget och fastställa avgift för nästföljande år
19. behandling av ärenden från styrelsen
20. behandling av motioner, som inlämnats till styrelsen senast 1 mars
21. behandling av vid stämman väckta frågor
§ 6. Styrelsen
Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av styrelsen som består av
ordförande och sex ordinarie ledamöter jämte en till tre ersättare. Mandattiden för ordinarie
ledamot är två år räknat från årsstämman och anpassas så att om möjligt hälften står under
nyval varje år. Mandattiden för ersättare är ett år. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ur
styrelsen är närvarande.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter
skriftligen begärt detta. Vid sammanträde ska protokoll föras, som justeras av ordföranden
jämte en av styrelsen därtill utsedd ledamot. Vid lika röstetal beslutas i enlighet med den
mening som företräds av ordförande.3
Husby-Långhundra Hembygdsförening, stadgar 2019. Sida 3
Det åligger styrelsen
att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare och kassör vilka tillsammans
med ordförande utgör styrelsens arbetsutskott (AU)
att utfärda teckningsrätt för kassör med uppföljning och erforderlig förnyelse enligt
bankbestämmelser
att inom eller utom styrelsen utse övriga erforderliga funktionärer för uppgifter och
arrangemang
att verkställa fattade beslut, förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden
att senast 28:e februari till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och
räkenskaper
att till årsstämman avge berättelse rörande föreningens verksamhet jämte resultaträkning och
balansräkning för det gångna räkenskapsåret
att utarbeta årsbudget och föreslå årsavgift för nästföljande räkenskapsår
att yttra sig om frågor som förelagts årsstämman för behandling
att inför domstol och myndighet företräda föreningen
att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjer med stadgarnas § 1
att inbjuda valberedningens sammankallande till styrelsens sammanträden.
Styrelsen äger rätt att tillfälligt adjungera annan person för specifikt ärende.
§ 7. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsstämmor, varav en är
ordinarie årsstämma, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring erfordras
två tredjedels (2/3) röstmajoritet.
§ 8. Upplösning
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen fattas vid två på varandra följande ordinarie
årsstämmor och ska vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar (2/3) av de närvarande
röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen ska dess tillgång för förvaltning överlämnas till det regionala
hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet som vill verka för
föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.


Dessa stadgar är antagna vid extra föreningsstämma under 2019 och vid ordinarie årsstämma
den 22 september 2020

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.